Hipotekę można ustanowić na podstawie orzeczenia sądu, albo na podstawie decyzji jaką wyda odpowiedni organ podatkowy. Hipoteka zostaje ustanowiona w momencie, kiedy pojawi się wpis w księdze wieczystej. Hipoteka zostaje wpisana w dział czwartej księgi wieczystej. Do tego, aby hipoteka mogła zostać wpisana w księgę wieczystą musi być oświadczenie od właściciela nieruchomości. W oświadczeniu tym informuje on, że wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki. Oświadczenie to powinno mieć formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W przypadku hipoteki bankowej wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia i jest to tak zwana hipoteka umowna. Innym rodzajem hipoteki jest hipoteka przymusowa. Podstawą do wpisania jej w księgę wieczystą jest postanowienie sądu odnośnie udzielenia zabezpieczenia. Ponadto, aby można było wpisać hipotekę konieczny jest tytuł wykonawczy, a także postanowienie prokuratora i wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej. Do wpisania hipoteki w księgę wieczystą konieczne jest także zarządzenie zabezpieczenia. Co ważne hipoteka powstaje bez woli właściciela nieruchomości jaka została obciążona.

Rodzaje hipoteki.

Hipoteka może stanowić obciążenie użytkowania wieczystego nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, a także wierzytelności jaka została zabezpieczona hipoteką w całości, albo w pewnej części. Hipoteka może mieć kilka różnych postaci. Może być hipoteką łączną jaka obciąża nieruchomość tak, że wierzyciel może zaspokoić swoje roszczenia z dowolnej nieruchomości jaka została obciążona. Sam może ją wybrać. Do wyboru mamy jeszcze hipotekę kaucyjną. Jest to rodzaj hipoteki, która stanowi zabezpieczenie wierzytelności o wysokości jaka nie została ustalona. Obejmuje ona zarówno istniejące jak i przyszłe wierzytelności. Można jeszcze wymienić tak zwaną odwróconą hipotekę. Jest to umowa jaka zawierana jest pomiędzy instytucja finansową, a konkretna osobą i dotyczy ona uwolnienia kapitału jaki został zamrożony w nieruchomości. Takie rozwiązanie jest najlepsze dla starszych osób, które potrzebują dodatkowego dochodu. Suma jaką bank jest w stanie zaproponować wynosi od 30% do 70% wartości nieruchomości i jest to suma jaką bank uzależnia od wieku klienta.